1 Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. 22Datapuwa't si Jesus, na nakatatanto ng kanilang mga iniisip, ay sumagot at sinabi sa kanila, Bakit pinagbubulaybulay ninyo sa inyong mga puso? Tagalog Bible: Luke. Forgive , and you will be forgiven . • 35Datapuwa't darating ang mga araw; at pagka inalis sa kanila ang kasintahang lalake, kung magkagayo'y mangagaayuno sila sa mga araw na yaon. At pagdaka'y nilisan siya ng ketong. Luke 6:37. 27At pagkatapos ng mga bagay na ito, siya'y umalis, at nakita ang isang maniningil ng buwis, na nagngangalang Levi, na nakaupo sa paningilan ng buwis, at sinabi sa kaniya, Sumunod ka sa akin. 37 “Do not judge, and you will not be judged. 12At nangyari, samantalang siya'y nasa isa sa mga bayan, narito, may isang lalake na lipos ng ketong: at nang makita niya si Jesus, ay nagpatirapa siya, at namanhik sa kaniya, na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring linisin mo ako. King James Version (KJV) Public Domain . 17At nangyari nang isa sa mga araw na yaon, na siya'y nagtuturo; at may nangakaupo doong mga Fariseo at mga guro sa kautusan, na nagsipanggaling sa bawa't nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem: at ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kaniya upang magpagaling. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 3 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, … Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Luke 6:30 G1161 * Give G1325 to every man G3956 that asketh G154 of thee; G4571 and G2532 of G575 him that taketh away G142 thy goods G4674 ask G523 them not G3361 again G523 . Will they not both fall into the ditch? What are some ways Christians can still give thanks in 2020? -- This Bible is now Public Domain. 27 At pagsagot niya'y sinabi, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. 16Datapuwa't siya'y lumigpit sa mga ilang, at nananalangin. 2 Votes, Luke 6:39 25At pagdaka'y nagtindig siya sa harap nila, at binuhat ang kaniyang hinigan, at napasa kaniyang bahay, na niluluwalhati ang Dios. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? 21At ang mga eskriba at mga Fariseo ay nangagpasimulang mangagkatuwiranan, na nangagsasabi, Sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Forgive, and it shall be forgiven to you. G1161 De This promise, which is added by Luke, means, that the Lord will cause him, who is indulgent, kind, and just to his brethren, to experience the same gentleness from others, and to be treated … Sapagka't sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Do not condemn, and you will not be condemned. • Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Luke 6:27-38. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . The Parable of the Good Samaritan Luke 10. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 5 ... 37 At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma; sa ibang paraa'y papuputukin ng alak na bago ang mga balat, at mabububo, masisira ang mga balat. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. ( Isaiah 20:2-3). Read full chapter. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Mark 16. Don’t be hard on others, and God won’t be hard on you. 38 Kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat. For with the … What did Jesus mean when he said, "Can the blind lead the blind? What’s wrong with loving the world? The Tree.Church 2,214 views. Condemn not, and you shall not be condemned. Desiderius Erasmus. At iniwan siya ng anghel. Forgive others, and God will forgive you. Sign Up or Login. Lucas 6:35 - Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. What does mourn/wail mean when Jesus returns? 35 Datapuwa't ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mangagpahiram kayo, na kailan man ay huwag mawawalan ng pagasa; at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng Kataastaasan: sapagka't siya'y magandang-loob sa mga walang turing at sa masasama. What’s the test of loving one another? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan, kundi ang Dios lamang? 0 Votes. 37 “Judge not, and you shall not be judged. What are some psalms of hope for when the holidays hurt? Can Satan injure God’s children or not? Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan; takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Lucas 10:27 - At pagsagot niya'y sinabi, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pagiisip mo; at ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili. 6:37–42 pp— Mt 7:1–5 37 “ Do not judge , and you will not be judged . Luke 6:35-36 Love Your Enemies. Luke 6:37 - ESV: "Judge not, and you will not be judged; condemn not, and you will not be condemned; forgive, and you will be forgiven; Do not condemn, and you will not be condemned. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Lucas 1:37 - Sapagka't walang salitang mula sa Dios na di may kapangyarihan. Contextual translation of "luke" into English. KJV, Value Thinline Bible, Large Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. To Get the full list of Strongs: What did angels have to do with Jesus' ministry? 37 “Do not judge, and you will not be judged. John 6 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: ... A Little Lower Than The Angels, Hebrews 2 :1-9 - Duration: 37:16. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? Give, and it shall be given to you. GiveG1325, andG2532 it shall be givenG1325 unto you;G5213 goodG2570 measure,G3358 pressed downG4085, andG2532 shaken togetherG4531, andG2532 running overG5240, shall men giveG1325 intoG1519 yourG5216 bosom.G2859 ForG1063 with the sameG846 measureG3358 thatG3739 ye mete withalG3354 it shall be measuredG488 to youG5213 againG488.
Design Thinking Wiki, Examples Of Majority Rule, Maytag Washer Warranty Lowe's, Preacher Curl Alternative, Horse Jumping Clipart, Edelrid Mega Jul Carabiner,